lưu trữ hóa chất

  1. HSE

    Nguyên tắc an toàn khi thiết kế kho lưu trữ hóa chất

    Nguyên tắc an toàn khi thiết kế kho lưu trữ hóa chất Kho lưu trữ chất nguy hại phải được thiết kế sao cho nguy cơ cháy hay đổ tràn là thấp nhất và phải bảo đảm tách riêng các chất không tương thích. Nhà kho được thiết kế tùy thuộc vào hạng chất nguy hại cần được bảo quản, phân theo nguy cơ nổ...
  2. HSE

    Cách lưu trữ an toàn hóa chất trong trường học

    Địa điểm lưu trữ Hóa Chất Vị trí của lưu trữ hóa chất phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm: hóa chất sử dụng, số lượng lưu trữ, chuyên môn của các cá nhân chịu trách nhiệm, số lượng và không gian lưu trữ, theo yêu cầu bảo hiểm và nhà nước và địa phương quy định. Giảm thiểu số lượng hóa chất mua...
scroll-topTop