machinery

  1. viruslinkinpark

    Từ điển về các loại máy & thuật ngữ (Eng + Chi)/ Machinery Vocabulary

    Từ điển về các loại máy và thuật ngữ (Việt + Anh + Hoa) :)
scroll-topTop