mô hình không khí

  1. keokudo

    Đơn vị trong tính toán tải lượng theo mô hình Sutton

    Trong công thức tính nồng độ chất ô nhiễm trong không khí theo mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gausse áp dụng cho nguồn đường, đơn vị tải lượng chất ô nhiễm E không có sự thống nhất (khi thì mg/s, khi thì mg/m.s). Các pro cho mình hỏi, đâu là đơn vị đúng của E? Mình áp dụng tính toán hàm lượng...
scroll-topTop