Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

mô hình không khí

  1. keokudo

    Đơn vị trong tính toán tải lượng theo mô hình Sutton

    Trong công thức tính nồng độ chất ô nhiễm trong không khí theo mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gausse áp dụng cho nguồn đường, đơn vị tải lượng chất ô nhiễm E không có sự thống nhất (khi thì mg/s, khi thì mg/m.s). Các pro cho mình hỏi, đâu là đơn vị đúng của E? Mình áp dụng tính toán hàm lượng...
Top