mô hình phát tán

  1. hanmongdu

    Khí thải - Tiếng ồn Mô hình phát tán chất ô nhiễm không khí - AERMOD

    Theo nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, điều 29, mục 4b có quy định "Đối với dự án đầu tư xả trực tiếp ra môi trường từ 10.000 m3/ngày (24 giờ) nước thải trở lên (trừ nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản) hoặc xả bụi, khí thải có lưu lượng từ 200.000 m3/giờ trở lên, cơ quan cấp...
scroll-topTop