Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

mô tả công việc của chuyên viên quản lý môi trường

  1. Minh YMT

    Mô tả công việc của chuyên viên quản lý môi trường

    Công việc của chuyên viên quản lý môi trường là trách nhiệm giám sát các hoạt động môi trường của tổ chức và phát triển, thực hiện, giám sát môi trường nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Tùy thuộc vào mỗi mô hình tổ chức khác nhau như may mặc, gia công xi mạ, sản xuất thép, sản xuất hóa chất...
Top