mức nguy hiểm cháy

  1. de^

    Các quy định về bình chữa cháy

    Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy theo TCVN 3890 : 2009 Trang bị, bố trí bình chữa cháy Tất cả các khu vực, hạng mục trong nhà và công trình có nguy hiểm về cháy kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có...
scroll-topTop