Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ngành công thương

  1. HSE

    Thông tư 35/2015/TT-BCT Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương

    Ngày 27/10/2015, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương. Theo đó: Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 35 quy định Loại hình cơ sở sản xuất có Quy mô/công suất nguồn thải khí thải lưu lượng lớn, bao gồm: - Sản xuất phôi thép...
  2. Minh YMT

    Dự thảo thông tư bảo vệ môi trường ngành Công Thương

    THÔNG TƯ Số: /2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công...