ngày môi trường thế giới

  1. HSE

    Ngày Môi trường thế giới 2014: Hãy hành động để ngăn nước biển dâng

    Hưởng ứng Năm Quốc tế các tiểu quốc đảo đang phát triển 2014 (International Year of Small Island Developing States -SIDS), Thông điệp Ngày Môi trường thế giới 05/6 vào năm 2014 (tạm dịch là):“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) hướng tới chủ đề rộng lớn là...
  2. O

    Ngày Môi trường thế giới 2014 sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

    Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa cho biết, Ngày Môi trường thế giới 2014 sẽ được tổ chức ngày 5/6/2014, tại TP Hồ Chí Minh. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2014 được Liên hợp quốc lựa chọn là Năm quốc tế về các tiểu quốc đảo đang phát triển. Do đó, chủ đề Ngày Môi trường thế giới...
scroll-topTop