Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nghề môi trường

  1. Minh YMT

    Nghề môi trường

    Hiện nay nhiều trường Đại Học đào tạo về ngành môi trường như công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, kinh tế môi trường,... với số lượng là hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Cung>cầu là yếu tố ảnh hưởng tới mức lương của nghề này. Trước kia nghề môi trường được hình...
  2. hoahong39

    Thông tư 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và độc hại

    THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC, PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG VÀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG; ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Top