Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định 14/2014/nđ-cp hướng dẫn luật điện lực

  1. hoahong39

    Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện

    NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công...