nghị định 18/2015/nđ-cp

  1. phamhung_hth

    NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

    quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường mới được sửa đổi, bổ sung https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-ve-moi-truong-650d1.html
  2. O

    Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, ĐMC, ĐTM, Kế hoạch BVMT

    Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Nghị định có hiệu lực ngày 01/04/2015. XEM THEM FILE ĐÍNH KÈM: file gốc pdf, file word, file tiếng anh sẽ post sau. NGHỊ ĐỊNH...
scroll-topTop