Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định 38/2015/nđ-cp

  1. O

    Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

    XEM FILE ĐÍNH KÈM Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và...