Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định 40/2019/nđ-cp

  1. phamhung_hth

    NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

    quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường mới được sửa đổi, bổ sung https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-ve-moi-truong-650d1.html