Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định 43/2015/nđ-cp

  1. xq.cnmt

    Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

    NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chính phủ ban hành Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ...