Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định số 19

  1. Minh YMT

    Danh mục cơ sở phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường

    Danh mục cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường EMS Xin download file đính kèm Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường...