nghị định số 31

  1. Minh YMT

    Nghị định số 31/2015/NĐ-CP Ngành nghề người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

    Các ngành nghề sau người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Điều 28. Danh mục công việc...
scroll-topTop