nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

  1. Minh YMT

    Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

    Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư này liên quan đến: - Trạm xử lý nước thải phi tập trung: vận hành trạm xử lý nước thải, thiết kế, công nghệ, thiết kế,.... - Hệ thống thoát nước: các...
  2. Minh YMT

    Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

    Download nghị định 80/2014/NĐ-CP ở dưới bài viết NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu...
scroll-topTop