nghị định

 1. Minh YMT

  Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả do Chính

  NGHỊ ĐỊNH Số: 54/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi...
 2. Minh YMT

  Dự thảo nghị định phát triển ngành công nghiệp môi trường

  Dự Thảo NGHỊ ĐỊNH Về phát triển ngành công nghiệp môi trường Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; Căn cứ Luật Quản...
 3. Minh YMT

  Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

  Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư này liên quan đến: - Trạm xử lý nước thải phi tập trung: vận hành trạm xử lý nước thải, thiết kế, công nghệ, thiết kế,.... - Hệ thống thoát nước: các...
 4. Minh YMT

  Danh mục cơ sở phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường

  Danh mục cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường EMS Xin download file đính kèm Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường...
 5. Minh YMT

  Danh mục các đối tượng không phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường

  Danh mục các dự án không phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường PHỤ LỤC IV DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI...
 6. Minh YMT

  Danh mục các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

  DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành...
 7. Minh YMT

  Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

  DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) download file đính kèm gồm file word và file gốc (pdf) Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; thuộc thẩm quyền quyết...
 8. Minh YMT

  Danh mục dự án đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) PHỤ LỤC III 1. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội...
 9. O

  Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, ĐMC, ĐTM, Kế hoạch BVMT

  Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Nghị định có hiệu lực ngày 01/04/2015. XEM THEM FILE ĐÍNH KÈM: file gốc pdf, file word, file tiếng anh sẽ post sau. NGHỊ ĐỊNH...
 10. hoahong39

  Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

  NGHỊ ĐỊNH 03/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm: Thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định...
 11. hoahong39

  Thông tư 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và độc hại

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC, PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG VÀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG; ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
 12. Minh YMT

  Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

  Download nghị định 80/2014/NĐ-CP ở dưới bài viết NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu...
 13. Minh Grac

  Nghị định 179/2013 về xử phạt môi trường

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ]Số: 179/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001...
 14. Ms Bean

  Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và ATLĐ

  Ngày 10/5/2013 Chính phủ đã ban hành nghị định số 45/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng đối với các đối tượng: Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ...
 15. G

  nước thải bằng 80%nước cấp?

  Lượng nước thải tính cho 1 người/ngày được tính bằng 80% lượng nước cấp. Vậy 20% nuớc cấp mất đi là do đâu? Xin cảm ơn.
scroll-topTop