Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghiên cứu kiểm tra ô nhiễm

  1. leeahnjun

    Nghiên cứu mới kiểm tra ô nhiễm do sân nhân tạo

    Nghiên cứu mới kiểm tra ô nhiễm do sân nhân tạo Tài trợ cho các sản phẩm vệ sinh có thể tái sử dụng thay thế cho các mặt hàng sử dụng một lần như là một phần của nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo thời kỳ cũng đã được đề xuất. Mất lưới đánh cá, mảnh vụn nhựa từ sân và các vật dụng vệ sinh xả...