Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghiên cứu tiền khả thi

  1. xq.cnmt

    Câu hỏi về DTM

    Mọi người giúp em với!!!!! 1. Em không hiểu về quy trình thực hiện ĐTM cho lắm, đặc biệt ngay chỗ nghiên cứu tiền khả thi? 2. Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường có gì khác nhau? 3. Phương pháp lập bảng kiểm tra có phải bao gồm 2 phương...