Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nguyên tắc an toàn

  1. HSE

    Nguyên tắc an toàn khi thiết kế kho lưu trữ hóa chất

    Nguyên tắc an toàn khi thiết kế kho lưu trữ hóa chất Kho lưu trữ chất nguy hại phải được thiết kế sao cho nguy cơ cháy hay đổ tràn là thấp nhất và phải bảo đảm tách riêng các chất không tương thích. Nhà kho được thiết kế tùy thuộc vào hạng chất nguy hại cần được bảo quản, phân theo nguy cơ nổ...