nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp

  1. daibangxanh

    ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp

    BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG Đơn vị tư vấn lập báo cáo: VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, ĐHXD Dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và công nghiệp Qui mô công suất...
scroll-topTop