Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nhà máy xử lý nước thải

  1. Minh YMT

    khóa học vận hành trạm xử lý nước thải tháng 6/2014

    KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 6/2014 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí hóa...
Top