nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

  1. xq.cnmt

    QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

    QCVN 12-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY National technical regulation on the effluent of pulp and paper mills Lời nói đầu QCVN 12-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy biên soạn...
scroll-topTop