nước thải thủy sản

  1. H

    Mong mọi người giúp đỡ về công nghệ xử lý nước thải thủy sản

    Chào các bạn. Mong các bạn cho ý kiến về sơ đồ công nghệ của mình. Mình đang làm đồ án nước thải thủy sản: BOD5 = 971mg/l, COD = 1725 mg/l, N tổng=120 mg/l , Ptong = 28 mg/l. Thầy yêu cầu phải sử dụng lọc sinh học gía thể nhúng chìm để xử lý, nước ra loại B 1/SCR --> Bể thu gom -->Bể lắng...
scroll-topTop