nước thải xây dựng

  1. T

    Cơ sở tính toán định mức sử dụng nước cho thi công và định mức CTR xây dựng

    Chào các bạn Mình có tham khảo 1 số báo cáo ĐTM trong quá trình xây dựng, trong đó thấy đưa ra 02 định mức mà không trích dẫn cơ sở tính toán như sau: 1. Định mức sử dụng nước thi công là 10m3/ha/ngày 2. Định mức phát sinh CTR trong xây dựng là 70kg/1.000m2/ngày Vậy có cao nhân nào biết được cơ...
scroll-topTop