Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

pa lăng điện

  1. Minh YMT

    Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện

    Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho pa lăng điện thông dụng cố định và di động dùng cáp hoặc xích (gọi chung là pa lăng) được sử dụng như một...
  2. hoahong39

    QCVN 13:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn về an toàn lao động đối với Pa lăng điện

    QCVN 13:2013/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện