permit to work

  1. Ms Bean

    Giấy phép làm việc

    Giấy phép làm việc có tên tiếng anh là permit to work hoặc Work permit Nhiều nơi sử dụng: hệ thống giấy phép làm việc - Permit To Work System - Guidelines on permit to Work (P.T.W.) systems (nghe oai hơn và tùy theo quy mô của công ty) Để soạn thảo 1 giấy phép làm việc cho có thì chỉ cần copy...
scroll-topTop