Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo

  1. Minh YMT

    Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo

    Ngành tài nguyên và môi trường là một trong những ngành có khiếu nại và tố cáo nhiều nhất như: đất đai, đền bù thiệt hại ô nhiễm, ... Người lao động có thể khiếu nại, tố cáo người sử dụng lao động (công ty, tổ chức) nếu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Luật Lao Động và các luật khác...