phân loại lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

  1. Ms Bean

    Phân loại lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

    Phân loại lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 1. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm như sau: a) Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); b) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy...
scroll-topTop