Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phần mềm quản lý phân loại rác tại nguồn

  1. Minh Grac

    Phần mềm quản lý phân loại rác tại nguồn

    Phần mềm quản lý phân loại rác tại nguồn dành cho cán bộ phụ trách quản lý tại các Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Ủy ban nhân dân Quận Huyện, Phường Xã trên website và ứng dụng trên điện thoại di động IOS/Android với các chức năng: - Quản lý việc phân loại rác tại nguồn các loại rác: rác hữu cơ dễ...