pháp lệnh cảnh sát môi trường

  1. xq.cnmt

    Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường

    PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Ủy ban thường vụ...
scroll-topTop