Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phát triển ngành công nghiệp môi trường

  1. Minh YMT

    Dự thảo nghị định phát triển ngành công nghiệp môi trường

    Dự Thảo NGHỊ ĐỊNH Về phát triển ngành công nghiệp môi trường Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; Căn cứ Luật Quản...