Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phí bảo vệ môi trường

  1. Minh YMT

    Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

    Download nghị định 80/2014/NĐ-CP ở dưới bài viết NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu...
  2. tulip

    Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

    Theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải vừa được Chính phủ ban hành, có 2 đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Nghị định này có hiệu lực từ 01/7/07/2013.