Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phiếu kiểm soát hóa chất độc

  1. antoanhoachat

    Phiếu kiểm soát hóa chất độc

    Các quy định về phiếu kiểm soát hóa chất độc: Luật hóa chất 2007: Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc 1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường. 2. Phiếu kiểm soát mua, bán...