phòng ngứa ứng phó sự cố môi trường

  1. Ms Bean

    Hội thảo giới thiệu nghị định 40 và quy chế ứng phó sự cố môi trường

    HỘI THẢO GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH 40/2019 NĐ-CP và DỰ THẢO QUY CHẾ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG tổ chức -------------------------- NỘI DUNG HỘI THẢO ✅ Thay đổi các giấy phép môi trường; ✅ Quan trắc môi trường: Nước, Không khí,… ✅ Quản lý NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI...
  2. daibangxanh

    Hướng dẫn phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

    HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
Top