Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phòng tài nguyên và môi trường

  1. Minh YMT

    Chức năng quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

    BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ...