Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

phụ cấp độc hại

  1. meomaythongminh

    còn hiệu lực Quyết định về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức.

    BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ...
Top