Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phuong phap xu ly nuoc thai san xuat chan nuoi heo

  1. H

    Các phương pháp xử lý nước thải sản xuất chăn nuôi heo

    Việc xử lý nước thải chăn nuôi heo nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đến một nồng độ cho phép có thể xả vào nguồn tiếp nhận. Đối với nước thải chăn nuôi, có thể áp dụng các phương pháp sau: Phương pháp cơ học; Phương pháp hóa lý; Phương pháp sinh học. a. Phương pháp xử lý cơ...