Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phương tiện đo

  1. Minh YMT

    Thông tư 23/2013/TT-BKHCN về đo lường phương tiện đo

    THÔNG TƯ 23/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo...