Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

qcvn 12-mt:2015/btnmt

  1. xq.cnmt

    QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

    QCVN 12-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY National technical regulation on the effluent of pulp and paper mills Lời nói đầu QCVN 12-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy biên soạn...