qcvn 14/2015/btnmt

  1. Linh Nguyen14

    QCVN 14/2015/BTNMT

    Mọi người có file QCVN 14/2015/BTNMT không cho e xin vs ạ. E tìm trên mạng chỉ thấy bản thảo, có vài trang bảo QC đã đc dùng, nhưng đa phần e chỉ thấy dùng bản 2008, không biết QC đã được áp dụng chưa z mọi người. Nếu dùng rồi ai có file cho e xin vs ạ
scroll-topTop