qcvn 18:2013/blđtbxh

  1. hoahong39

    QCVN 18:2013 Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực

    QCVN 18:2013/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực 1. Quy định chung; 1.1 phạm vi điều chỉnh: 1.1.1 quy chuẩn kỹ thuật này quy định các mức giới hạn của các chỉ tiêu liên quan đến với an toàn đối với các loại thang máy thủy lực, lắp đặt cố định...
scroll-topTop