qcvn 18:2014/blđtbxh

  1. hoahong39

    QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

    QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị (sau ñây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao...
scroll-topTop