Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quản lý an toàn

  1. Minh YMT

    Quyết định 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí d

    QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2015/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Dầu khí ngày 18 tháng 12 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ ban hành...