quản lý chất thải rắn thông thường

  1. Minh YMT

    Dự thảo thông tư quản lý chất thải rắn thông thường

    BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /2015/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 DỰ THẢO 2 THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất thải rắn thông thường và tiêu huỷ xe ưu đãi, miễn trừ Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm...
scroll-topTop