Ứng dụng Gom Rác GRAC

quản lý chất thải rắn thông thường

  1. Minh YMT

    Dự thảo thông tư quản lý chất thải rắn thông thường

    BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /2015/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 DỰ THẢO 2 THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất thải rắn thông thường và tiêu huỷ xe ưu đãi, miễn trừ Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm...
Top