Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quản lý chất thải

  1. Minh YMT

    Huấn luyện sản xuất sạch hơn ở Quãng Ngãi

    GRECO Training phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương Mại - Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi khóa học Sản xuất sạch hơn và quản lý môi trường Đối tượng gồm: cán bộ quản lý nhà nước, giám đốc, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp đạng hoạt động tại địa bàn tỉnh. Sản xuất sạch hơn là...
  2. O

    Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

    XEM FILE ĐÍNH KÈM Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và...