Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quản lý môi trường

  1. Quynh Nhu ADC

    Quy trình quản lý môi trường ở Khu công nghiệp!

    Hiện tại em đang làm cho Cty đầu tư KCN, cần một tài liệu hướng dẫn lập quy trình quản lý môi trường cho KCN. Anh chị nào có giúp em với ạ!
  2. Minh YMT

    Chức năng quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

    BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ...