Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

quan trắc chất lượng môi trường đất

  1. de^

    Quan trắc chất lượng môi trường đất

    Các cơ sở sau đây phải thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ, báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cơ sở xử lý chất thải; Cơ sở khai thác khoáng sản; Cơ sở sản xuất hóa chất và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có...
Top