Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quan trắc khí thải

  1. HSE

    Thông tư 40/2015/TT-BTNMT về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

    THÔNG TƯ VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC KHÍ THẢI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng...